logo.png
 
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB)

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB)
Naczelnik Maria Schirmer
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 210 kancelaria
tel.: 22 443 66 38
fax: 22 325 45 57
e-mail:

zobacz informacje o wydziale w Biuletynie Informacji Publicznej

Zadania: 

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności prowadzenie  postępowań w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r.  778 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015r. poz. 2031 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2016r. poz. 599 z późn. zm.)

 1. dla inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji właściwego biura, pozostających w granicach Dzielnicy:

  a).  stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej do 15 000 m2,
  b).  o wysokości do 30 m,
  c).  dotyczących gminnych dróg publicznych, z wyłączeniem przedstawicielstw     dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych, a także     naczelnych i centralnych organów państwa;
 2. przygotowywanie opinii, uzgodnień, zaświadczeń i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa dla inwestycji należących do kompetencji wydziału;
 3. prowadzenie rejestrów wymaganych prawem i przekazywanie ich właściwemu biuru oraz właściwym organom i jednostkom;
 4. przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 5. współdziałanie z właściwym biurem w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w tym zakresie;
 6. przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć właściwemu biuru;
 7. podejmowanie czynności na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz.1727 z późn. zm.).

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png