logo.png
 
Wydział Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy (WID)

Wydział Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy (WID)
Naczelnik: Marek Szymul
ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa
pok.: 114
tel.: 22 443 67 00
faks: 22 325 45 80
e-mail:

Interesantów zapraszamy we wtorki w godzinach 9:00–14:30
Sprawy związane z zajęciem pasa drogowego:

Kierownik Referatu Gospodarowania Pasem Drogowym: Patrycja Jasik
tel.: 22 443 67 34
ul. Wiśniowa 37 , III piętro, pokój 313

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie propozycji oraz propozycji zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy i rocznych planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie działania wydziału, dotyczących Dzielnicy oraz przekazywanie ich właściwemu biuru;
 2. przygotowywanie propozycji, w zakresie finansowym i rzeczowym, zadań inwestycyjnych i remontowych do uwzględnienia w załączniku Dzielnicy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy oraz propozycji zmian w załączniku Dzielnicy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w trakcie trwania roku budżetowego wraz z wynikającymi z tego zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy;
 3. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Dzielnicy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i  Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy;
 4. wykonywanie czynności związanych z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego i przekazaniem wytworzonego mienia powstałego w wyniku realizacji inwestycji przyszłemu użytkownikowi, w tym rozliczanie rzeczowo-finansowe zrealizowanych inwestycji, we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy;
 5. współpraca z właściwymi biurami w zakresie przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych, w tym uzyskiwanie stosownych opinii;
 6. przekazywanie danych o wykonaniu inwestycji i remontów właściwemu biuru;
 7. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych, w tym:

  a) wykonywanie obowiązków zarządcy dróg gminnych w zakresie przekazanym
      Dzielnicy (z wyłączeniem utrzymania czystości i porządku, w tym zwalczania skutków
      zimy oraz z wyłączeniem utrzymania zieleni przydrożnej),
  b) wykonywanie czynności w zakresie ewidencji i sprawozdawczości w odniesieniu do
      dróg gminnych;

 8. sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym dróg gminnych, położonych na obszarze Dzielnicy, oddawanie tych gruntów w najem, dzierżawę albo użyczanie ich w drodze umów, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu;
 9. występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy drogi gminnej, położonej na obszarze Dzielnicy;
 10. przedkładanie właściwemu biuru planów stref płatnego parkowania na obszarze Dzielnicy, celem wystąpienia przez Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w obrębie m.st. Warszawy;
 11. prowadzenie spraw dróg wewnętrznych związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i oznakowaniem dróg wewnętrznych położonych na obszarze Dzielnicy, a stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom, oraz zarządzanie tymi drogami (z wyłączeniem utrzymania czystości i porządku, w tym zwalczania skutków zimy oraz z wyłączeniem utrzymania zieleni przydrożnej);
 12. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego;
 13. monitorowanie procesów rozwojowych samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację;
 14. badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy, opiniowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy oraz współpraca z właściwym biurem w tym zakresie;
 15. badanie spójności planów rozwojowych jednostek realizujących budowę infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, gazowego i elektroenergetycznego z planami budowy, przebudowy i remontów dróg oraz z planami innych zadań inwestycyjnych lub remontowych Dzielnicy, a także inicjowanie rozwiązań koordynujących procesy inwestycyjne;
 16. podejmowanie czynności, celem złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w sprawach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez wydział;
 17. ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej w zakresie branż, o których mowa w pkt 12 oraz współpraca w tym zakresie z właściwym biurem przy tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji ogólnomiejskiego systemu informatycznego do gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych, wchodzącego w skład infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy;
 18. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii, w tym zagrożeń na drogach gminnych i wewnętrznych;
 19. wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów położonych na terenie Dzielnicy;
 20. podejmowanie działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystywania mediów energetycznych, wody i kanalizacji w obiektach nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy w zakresie działania wydziału;
 21. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją zadań związanych z utrzymaniem i remontem części majątku komunalnego, w szczególności przekazanych do kompetencji Dzielnicy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 22. koordynacja działań związanych z opracowaniem i wdrażaniem Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png