logo.png
 
Wydział Organizacyjno-Prawny dla Dzielnicy (WOP)

Wydział Organizacyjno-Prawny dla Dzielnicy (WOP)

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 106
tel.: 22 443 64 12
e-mail:

Naczelnik: Jolanta Karpińska
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 137
tel.: 22 443 63 01
fax: 22 325 45 70
 
Zastępca Naczelnika: Joanna Tranda
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 107
tel.: 22 443 64 12

 
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Prawnego dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:
 1. organizacja i obsługa pracy Zarządu Dzielnicy, w tym:
  a)  obsługa administracyjno-techniczna i  organizacyjna posiedzeń Zarządu Dzielnicy,
       spotkań i narad z udziałem Członków Zarządu Dzielnicy oraz osób kierujących
       wydziałami, kierowników jednostek organizacyjnych i przedstawicieli jednostek
       niższego rzędu,
  b)  prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Dzielnicy, poleceń Burmistrza oraz
       pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Zarząd Dzielnicy i Członków Zarządu
       Dzielnicy,
  c)  prowadzenie wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta
       m.st. Warszawy Zarządowi Dzielnicy, Burmistrzowi, Zastępcom Burmistrza oraz 
       pracownikom wydziałów i przekazywanie ich  według właściwości,
  d)  przekazywanie uchwał Zarządu Dzielnicy, poleceń i innych dokumentów Burmistrza
       oraz pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Zarząd Dzielnicy i Członków
       Zarządu Dzielnicy według właściwości;
 2. obsługa merytoryczna Członków Zarządu Dzielnicy, w tym
  a)  udzielanie merytorycznej pomocy przy wykonywaniu zadań Burmistrza i zastępców
       Burmistrza,
  b)  analizowanie i dokonywanie ocen działalności wydziałów; obejmujących m.in.
       stopień realizacji spraw w związku z wynikami kontroli wewnętrznych,
       przeprowadzanych w Urzędzie Dzielnicy,
  c)  analizowanie i dokonywanie ocen funkcjonowania jednostek organizacyjnych
       w zakresie skarg mieszkańców,
 3. organizacja pracy Urzędu Dzielnicy;
 4. obsługa kancelaryjno-biurowa Zarządu Dzielnicy oraz Członków Zarządu Dzielnicy;
 5. obsługa prawna Członków Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, wydziałów oraz delegatur;
 6. obsługa kancelaryjno-biurowa radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Dzielnicy;
 7. przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów innych dokumentów w zakresie działania wydziału, w tym opracowywanie projektu wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy (część opisowa), zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy;
 8. prowadzenie spraw związanych z realizacją procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Dzielnicy;
 9. koordynowanie działań, w związku z wpływającymi do Burmistrza interwencjami, interpelacjami, wnioskami i zapytaniami posłów, senatorów, radnych Dzielnicy oraz radnych m.st. Warszawy w sprawach dotyczących Dzielnicy;
 10. koordynowanie działań, związanych z wydaniem, zawieszeniem, uchyleniem zawieszenia, unieważnieniem lub odnowieniem certyfikatu kwalifikowanego, na potrzeby Członków Zarządu Dzielnicy i pracowników wydziałów; zgodnie z regulaminem stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie m.st. Warszawy, nadanym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy;
 11. koordynowanie procesu kontroli zarządczej w Urzędzie Dzielnicy;
 12. koordynowanie działań wydziałów związanych z przekazywaniem informacji do raportu Burmistrza z realizacji zadań Dzielnicy za dany kwartał, przygotowywanie projektu raportu i przekazywanie go po akceptacji Burmistrza Gabinetowi Prezydenta.
 13. dokonywanie wpisów w rejestrze kontroli zewnętrznych, zgodnie z instrukcją rejestrowania kontroli zewnętrznych, obiegu informacji i dokumentów oraz postępowania z wynikami kontroli zewnętrznych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, nadaną zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, w przypadku, gdy jednostką kontrolowaną jest Urząd Dzielnicy;
 14. koordynowanie działań wydziałów i jednostek organizacyjnych, nad którymi wydziały te sprawują zgodnie z regulaminem Urzędu Dzielnicy nadzór, wynikających z instrukcji rejestrowania kontroli zewnętrznych, nadanej zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy;
 15. prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznych w Urzędzie Dzielnicy;
 16. prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Dzielnicy.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png