logo.png
 
Zespół Kultury dla Dzielnicy (ZKU)

Zespół Kultury dla Dzielnicy (ZKU)
Kierownik Zespołu: Robert Kijek
 
ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa
tel.: 22 443 67 80, 81, 82, 83
fax: 22 325 45 99
e-mail:
 
 
 
Zadania:

Do zakresu działania Zespołu Kultury dla Dzielnicy Mokotów, należy w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań organizatora kultury względem instytucji kultury przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w tym:

  a) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
  b) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rocznych sprawozdań instytucji
      kultury,
  c) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na koszty
      prowadzenia działalności przez instytucje kultury;

 2. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
  na warunkach i w trybie określonym w uchwale Rady m.st. Warszawy;
 3. prowadzenie spraw związanych z organizacją dzielnicowych imprez kulturalnych;
 4. prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych;
 5. prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, w tym:

  a) opieka i ochrona pomników i miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze
      Dzielnicy, w zakresie ewidencji i renowacji,
  b) występowanie do właściwych organów z wnioskami dotyczącymi utworzenia miejsca
      pamięci narodowej położonego na obszarze Dzielnicy oraz podejmowanie czynności
      związanych z tworzeniem takich miejsc;

 6. prowadzenie spraw związanych z realizacją procedury nadawania nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie, w części dotyczącej Dzielnicy;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na obszarze Dzielnicy oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych
  o charakterze dzielnicowym, będących w zakresie działania zespołu, w tym:

  a) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszeń
      otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
  b) przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych,
  c) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania
      komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert,
  d) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru ofert,
  e) przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań
      publicznych,
  f)  dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań publicznych;

 8. współpraca z Pełnomocnikami Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej i ds. Programu Rozwoju Kultury w zakresie dzielnicowych działań wdrażających dokumenty strategiczne miasta stołecznego Warszawy w zakresie kultury.

Przy pomocy zespołu wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:

 • Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;
 • Centrum „Łowicka” – Domem Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;
 • Domem Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;
 • Domem Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;
 • Służewskim Domem Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png