logo.png
 
Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (ZSD)

Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (ZSD)
 
Kierownik Zespołu: Lech Kwasiborski
ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa
pok.: 206, 211
tel.: 22 443 67 90, 22 443 67 91, 22 443 67 92, 22 443 67 93
fax 22 325 45 96
e-mail:
 

 
Zadania:

Do zakresu działania Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów, należy w szczególności:

 1. Podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców|
  Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
 2. inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na obszarze Dzielnicy oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych
  o charakterze dzielnicowym, będących w zakresie działania zespołu, w tym:

  a) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszeń
      otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
  b) przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych,
  c) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania
      komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert,
  d) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru ofert,
  e) przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań
      publicznych,
  f) dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań publicznych;

 4. organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym; 
 5. tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym propagowanie
  i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych
  na terenie Dzielnicy;
 6. tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji przez osoby niepełnosprawne;
 7. zapewnienie aktywności sportowo-rekreacyjnej dzieci i młodzieży w ramach realizacji programów rekreacyjno-szkoleniowych, w tym akcji ,,Zima w mieście” i ,,Lato w mieście”;
 8. współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów sportowych
  i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;
 9. inicjowanie i wspieranie innych form upowszechniania sportu i rekreacji, w tym propagowanie aktywnego stylu życia osób dorosłych i starszych;
 10. podejmowanie działań rozwijających aktywność turystyczno-krajoznawczą na terenie Dzielnicy.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png